1 en het geschiedde, als Apollos te Korinthe was, dat Paulus, door de bovenste regionen gegaan zijnde, te Efeze kwam, en enige discipelen vond. 2 en zeide tot hen: Hebt gij den Heiligen Geest ontvangen, toen gij gelooft? En zij zeiden tot hem: Neen, wij hebben zelfs niet gehoord, of er een Heilige Geest is. 3 En Hij zeide: in welke doop zijt gij dan gedoopt? Zij antwoordden: in den doop van Johannes. 4en Paul zei: Johannes doopte met de doop van bekering, en vertelde de mensen om in hem te geloven die na hem zou komen, dat wil zeggen, Jezus. 5 toen zij dit hoorden, werden zij gedoopt in den naam van den Heere Jezus. 6 en als Paulus de handen op hen legde, kwam de Heilige Geest over hen, en zij spraken met tongen, en profeteerden. 7 Er waren ongeveer twaalf mannen in totaal. 8 en Paulus ging in de synagoge, en bleef drie maanden vrijmoediglijk spreken, twistende en overredende hen over het koninkrijk Gods. 9 maar als sommigen verstoten en ongehoorzaam geworden waren, die kwaad spraken van den weg voor het aangezicht der schare, zo ging Paulus van hen weg, de discipelen nemende, en twistende dagelijks in de school der tirannen. 10 dit geschiedde twee jaren, alzo dat allen, die in Azie woonden, het woord des HEEREN hoorden, zowel Joden als Grieken.

Posted on

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.