markkinointi on hyvin monimuotoinen ala. Jos kysyt kymmentä eri markkinoijat kertoa paras markkinointi lähestymistapa, on suuri mahdollisuus saat kymmenen eri vastauksia.

jotkut vannovat viraalimarkkinoinnin nimeen, toiset brändimarkkinoinnin nimeen, toiset kanavamarkkinoinnin nimeen, jotkut julkkismarkkinoinnin nimeen ja vielä toiset sisältömarkkinoinnin nimeen.

itse asiassa on olemassa yli 100 erilaista markkinointia. Tällaisessa ympäristössä, valitsemalla oikea lähestymistapa, joka antaa yrityksesi etulyöntiaseman kilpailijoiden tulee melkoinen haaste.

samaan aikaan markkinointiympäristö on kokenut paljon muutoksia.

Internetin nousun ja hyperkilpailun, globalisaation ja sosiaalisen yritysvastuun kaltaisten kysymysten myötä perinteiset markkinointitavat eivät enää tehoa.

lisäksi viime vuosikymmenten teknologinen kehitys on antanut kaikille mahdollisuuden tuottaa halvempia ja parempia tuotteita nopeammin.

tämä on vaikeuttanut yritysten kilpailua pelkällä hinnalla tai laadulla.

sen sijaan yritykset ovat nykyään joutuneet kilpailemaan aineettomilla hyödykkeillä, kuten asiakassuhteilla, brändeillä, asiakaspalvelulla ja niin edelleen.

brändiasiantuntija Ron Straussin mukaan aineettomat hyödykkeet muodostavat 84% yrityksen markkina-arvosta nykyään, mutta vuonna 1975, Alle 50 vuotta sitten, ne muodostivat vain 17% yrityksen markkina-arvosta.

näiden markkinointiympäristön ja nykyisen liiketoimintatapamme muutosten valossa paras ja tehokkain markkinointitapa on lähestyä sitä kokonaisvaltaisesta näkökulmasta.

kokonaisvaltaisen markkinoinnin käsite ei katso markkinointia liiketoiminnan erillisenä osana, vaan elementtinä, joka on integroitava koko liiketoiminnan jokaiseen osa-alueeseen.

tämä on ainoa tapa, jolla yritys voi pysyä merkityksellisenä ja kannattavana nykymaailmassa.

MITÄ KOKONAISVALTAINEN MARKKINOINTI OIKEASTAAN ON?

holistiselle markkinoinnille on kaksi keskeistä määritelmää.

Business Dictionaryn mukaan kokonaisvaltainen markkinointi on

”markkinointistrategia, jota kehitetään miettimällä koko liiketoimintaa, sen paikkaa laajemmassa taloudessa ja yhteiskunnassa sekä asiakkaiden elämässä. Se pyrkii kehittämään ja ylläpitämään useita näkökulmia yhtiön kaupalliseen toimintaan.”

yhdysvaltalainen markkinoinnin professori ja konsultti Philip Kotler puolestaan määrittelee kokonaisvaltaisen markkinoinnin käsitteeksi, että se

”perustuu kehittämiseen, suunnitteluun ja toteuttamiseen markkinointiohjelmia, prosesseja ja toimintoja, jotka tunnistavat niiden leveys ja keskinäiset riippuvuudet. Kokonaisvaltaisessa markkinoinnissa tunnustetaan, että ”kaikella on merkitystä” markkinoinnissa ja että laaja, yhtenäinen näkökulma on tarpeen parhaan ratkaisun saavuttamiseksi.”

markkinoinnin kokonaisvaltaisuus lähtee siitä, että kokonaisuus on suurempi kuin osiensa summa.

esimerkiksi autossa on useita eri osia.

moottori, pyörät, jarrut, pakoputkisto, sähköjärjestelmä, ohjauspyörä, mitä vain.

jotta auto toimisi niin kuin sen pitäisi, ei ainoastaan näiden osien pitäisi toimia, vaan niiden kaikkien pitäisi voida työskennellä yhdessä keskenään.

auto ei toimi kovin hyvin, jos ratti toimii pyöristä tai muusta osasta riippumatta.

holistisessa markkinoinnissa käytetään samankaltaista lähestymistapaa siten, että kaikki liiketoiminnan osa-alueet toimivat yhdessä yhteenliittyneenä kokonaisuutena, jolla on yhteinen päämäärä.

holistisella lähestymistavalla markkinointi on yhteistä toimintaa, johon osallistuvat kaikki liiketoimintaan liittyvät.

tavallisesti yritys koostuu eri osastoista, kuten rahoitus, myynti, markkinointi, HR, R&D, hankinnat ja niin edelleen.

perinteisessä markkinoinnissa kunkin osaston toiminta siiloutui muusta organisaatiosta.

tuotteen markkinointi ja myynti oli myynti-ja markkinointiosaston vastuulla, kun taas muut osastot keskittyivät muihin asioihin.

holistisen markkinoinnin lähestymistavan mukaisesti kaikki organisaation osastot työskentelevät yhdessä organisaation tuotteiden markkinoinnin ja myynnin eteen.

niiden kaikkien on yhdistyttävä luodakseen yhtenäisen ja positiivisen brändi-imagon asiakkaan mielissä.

kaikkien vastuulla on varmistaa, että asiakas ostaa järjestöltä eikä kilpailulta.

kokonaisvaltainen markkinointi kannustaa myös markkinointiviestinnän yhdistämiseen.

nykyisessä ympäristössä, jossa asiakkailla on useita kanavia saada tietoa yrityksestä – sosiaalinen media, yrityksen verkkosivut, maksulliset mainokset Internetissä, perinteiset joukkoviestintäkanavat, esitteet, laskutaulut ja niin edelleen – yrityksen on hyvin helppo lähettää hajanainen viesti.

valitettavasti tämä vain saa yrityksen menettämään uskottavuuttaan asiakkaan silmissä.

kokonaisvaltainen markkinointi varmistaa, että asiakkaalle lähetetään yhtenäinen viesti riippumatta siitä, mitä kanavaa hän käyttää saadakseen tietoa yrityksestä.

tämä puolestaan vahvistaa brändi-imagoa.

lisäksi kokonaisvaltaisessa lähestymistavassa otetaan huomioon kaikki sidosryhmät, jotka osallistuvat yrityksen menestyksen varmistamiseen.

näihin kuuluvat työntekijät, asiakkaat, osakkeenomistajat, tavarantoimittajat sekä yhteisö, jossa yritys toimii.

kaikki markkinointipäätökset tehdään sen jälkeen, kun on otettu huomioon päätöksen vaikutus kaikkiin sidosryhmiin.

markkinoijien on varmistettava, että kaikki markkinointipäätökset ovat linjassa muiden sidosryhmien päätösten kanssa.

vain näin toimimalla yritys voi selviytyä ja menestyä nykypäivän erittäin kilpaillussa liiketoimintaympäristössä.

kokonaisvaltaisen markkinoinnin onnistuminen edellyttää seuraavia:

  • yhteinen tavoite: kokonaisvaltainen markkinointitapa edellyttää, että kaikki liiketoiminnan osat ja osa-alueet toimivat harmoniassa kohti yhtä yhteistä tavoitetta eli hyvän asiakaskokemuksen tuottamista.
  • yhtenäistetyt toiminnot: kaikki liiketoiminta, prosessit, viestintä ja palvelut tulee kohdentaa kohti yhteisen tavoitteen saavuttamista eli hyvän asiakaskokemuksen tuottamista.
  • Integroidut toimet: Kaikki liiketoiminnan toiminnot ja prosessit olisi suunniteltava ja integroitava siten, että ne toimivat yhdessä yhtenäisen, yhtenäisen ja saumattoman asiakaskokemuksen tarjoamiseksi.

holistisen markkinoinnin osat

aiemmin markkinointi noudatti tyypillisesti lineaarista ”one-to-man” – viestintämallia, jossa yritys lähetti tietoa yhden kanavan kautta monille asiakkaille.

nykyään tämä malli on vanhentunut.

se on korvattu ”monesta moneen” – mallilla, jossa asiakkaat voivat saada tietoa yrityksestäsi monesta eri kanavasta, joista osaan sinulla ei ole edes suoraa määräysvaltaa.

nykyään asiakkaiden käsitykseen yrityksestäsi vaikuttavat erilaiset kanavat, kuten se, mitä julkaiset sosiaalisen median sivuillasi, mitä heidän ystävänsä sanovat yrityksestäsi sosiaalisessa mediassa, mitä on verkkosivustollasi, työntekijöidesi käyttäytyminen ja asenne sekä verkossa että offline-tilassa, mitä arvostelusivustot sanovat yrityksestäsi ja niin edelleen.

jotta viesti olisi yhtenäinen huolimatta laajoista kanavista, joiden kautta asiakkaat oppivat ja ovat vuorovaikutuksessa yrityksesi kanssa, kokonaisvaltaisessa markkinoinnissa on viisi eri osatekijää, jotka yhdistävät yrityksesi brändin imagon.

nämä osatekijät ovat:

suhdemarkkinointi

tämä kokonaisvaltaisen markkinoinnin osa-alue keskittyy luomaan vahvoja ja pitkäkestoisia suhteita kaikkiin sidosryhmiin, jotka voivat suoraan tai välillisesti vaikuttaa liiketoiminnan menestykseen.

näihin kuuluvat asiakkaat, työntekijät, osakkeenomistajat, tavarantoimittajat, kanavakumppanit, sääntelyelimet ja rahoituslaitokset.

suhdemarkkinoinnin tavoitteena on keskittyä markkinointiin, joka luo vahvan tunnesiteen yrityksen ja näiden sidosryhmien välille ja kasvattaa niiden uskollisuutta sen sijaan, että olisi vuorovaikutuksessa niiden kanssa vain liiketoimien aikana.

tätä varten liiketoiminnan on ensin ymmärrettävä ja sitten täytettävä näiden sidosryhmien tarpeet, toiveet ja tavoitteet.

tehokkaan parisuhdemarkkinoinnin tuloksena on vahva markkinointiverkosto.

kun asiakkailla on tunneside liiketoimintaan ja he ovat uskollisia liiketoiminnalle, he jättävät todennäköisemmin positiivisia arvioita liiketoiminnasta, he tekevät todennäköisemmin uusintaostoksia ja suosittelevat yritystä todennäköisemmin ystävilleen, mikä auttaa luomaan positiivisen brändin imagon, vaikka sinulla ei olisi suoraa valtaa siihen, mitä he sanovat yrityksestä.

kun työntekijät ovat uskollisia ja heillä on tunneside liiketoimintaan, he todennäköisemmin toimivat tavalla, joka heijastaa positiivista brändi-imagoa myös toimiston ulkopuolella.

sama koskee kaikkia muita sidosryhmiä.

mitä vahvempi suhde heillä on yritykseen, sitä todennäköisemmin he osallistuvat liiketoiminnan myönteiseen markkinointiin joko suoraan tai välillisesti.

ajattele Applen kaltaista yritystä.

yrityksen asiakkaat ovat hyvin uskollisia brändille ja toimivat yhtiön brändilähettiläinä ympäri maailmaa.

tämä on osaltaan tehnyt Applesta maailman arvokkaimman brändin.

integroitu markkinointi

integroitu markkinointi on yhtenäisen ja saumattoman asiakaskokemuksen luomista kaikissa kosketuspisteissä, joissa asiakas on vuorovaikutuksessa brändin kanssa, ja sen varmistamista, että kaikki markkinointiviestintä – myynninedistäminen, mainokset, digitaalinen markkinointi, printtimainonta, suoramarkkinointi, suhdetoiminta jne. – toimita sama viesti.

sen varmistaminen, että kaikki markkinointiviestintä on synkronoitu, auttaa antamaan tehokkaan ja tehokkaan viestin potentiaalisille asiakkaille ja luo vahvan ja keskittyneen brändin imagon.

sisäinen markkinointi

useimmat yritykset panostavat paljon ulkoiseen markkinointiin, mutta vain harvat niistä keskittyvät lainkaan sisäiseen markkinointiin.

ulkoinen markkinointi on asiakkaille suunnatun markkinoinnin vakiomuoto. Sisäinen markkinointi taas on suunnattu yrityksen työntekijöille.

mutta miksi yrityksen pitäisi markkinoida itseään työntekijöilleen?

yksinkertainen vastaus johtuu siitä, että työntekijöillä on ratkaiseva rooli organisaation ja sen tuotteiden markkinoinnissa ulkopuolisille asiakkaille.

sisäisen markkinoinnin lähestymistapa edellyttää, että organisaation työntekijöitä kohdellaan sisäisinä asiakkaina, joiden tulee olla vakuuttuneita organisaation visiosta ja missiosta.

sisäiseen markkinointiin kuuluu myös sen varmistaminen, että sisäiset työntekijät ovat tietoisia roolistaan markkinointiprosessissa, vaikka he eivät olisikaan markkinointiosastolla. Sisäinen markkinointi edellyttää myös, että organisaatio varmistaa työntekijöidensä tyytyväisyyden, koska työntekijöiden tyytyväisyydellä on erittäin suuri vaikutus asiakastyytyväisyyteen.

sisäisen markkinoinnin mukaan organisaation tulee palkata oikeat työntekijät, kouluttaa ja motivoida heitä sekä juurruttaa heihin liikearvoja, jotta he voivat tarjota asiakkaille mahdollisimman laadukasta palvelua.

työntekijöillä tulee olla täydelliset tiedot paitsi organisaation visiosta ja missiosta, myös organisaation tuotteista ja palvelusta.

ilman tätä tietoa he tekevät huonoa työtä vakuuttaakseen asiakkaat ostamaan organisaation tuotteita ja palveluita.

lopuksi, sisäisessä markkinoinnissa on kyse myös siitä, että varmistetaan kaikkien eri markkinointitoimintojen yhteensovittaminen ja sopusointu yrityksen sisällä.

jotta markkinointi olisi tehokasta, markkinointiosaston ja muiden osastojen välillä tai markkinointiosaston sisällä ei pitäisi olla ristiriitoja, koska tämä vaikuttaisi kielteisesti myös ulkoiseen markkinointiin.

sosiaalisesti vastuullinen markkinointi

organisaation vastuu ei rajoitu sen asiakkaisiin. Se ulottuu myös siihen yhteiskuntaan, jossa järjestö toimii.

sosiaalisesti vastuullinen markkinointi edellyttää, että kaikkia markkinointipäätöksiä ja-toimintaa ohjaavat lait, liiketoimintaetiikka, yhteiskunta ja ympäristön kunnioittaminen.

organisaation tulee välttää kaikkea markkinointia, joka on yhteiskunnallisesti haitallista, vaikka toiminta olisi taloudellisesti kannattavaa.

markkinoinnissa on omaksuttava vastuullinen käyttäytyminen yhteiskuntaa kohtaan.

lisäksi organisaatio voi harjoittaa yhteiskunnallisesti vastuullista markkinointia yritysten yhteiskuntavastuun ja hyväntekeväisyystoiminnan kautta.

yrityksen yhteiskuntavastuun harjoittaminen ei ainoastaan auta yhteisöä, jossa organisaatio toimii, vaan myös vahvistaa organisaation brändiä.

Performance marketing

tämä on usein unohdettu kokonaisvaltaisen markkinoinnin osa-alue, joka keskittyy markkinointitoimien tuottoon liiketoiminnalle.

markkinoijien pitäisi pystyä osoittamaan sijoitetun pääoman tuotto markkinointiin käytetyille resursseille ja osoittamaan näiden markkinointitoimien vaikutus liiketoimintaan.

kokonaisvaltaisen markkinoinnin viisi osa-aluetta yhdistyvät, jotta kaikki liiketoiminnan osa-alueet ja osastot toimivat yhdessä yhtenä yksikkönä, jonka yhteisenä tavoitteena on myynnin kasvattaminen ja erinomaisen asiakaskokemuksen tuottaminen.

holistisen MARKKINOINTIMENETELMÄN merkitys

holistisen markkinoinnin lähestymistavalla on useita etuja. Näitä ovat:

Brand Building

kuten aiemmin näimme, yrityksen brändi sekä muu aineeton omaisuus muodostavat noin 84% yrityksen markkina-arvosta, mikä on erittäin valtava kasvu 50 vuoden takaisesta.

myös kuluttajien suhtautuminen ostoksiin on muuttumassa.

nykyään asiakkaat kiinnittävät enemmän huomiota brändiin kuin tuotteeseen. Tämä osoittaa, että brändin rakentamiseen on panostettava enemmän.

kokonaisvaltainen markkinointitapa auttaa rakentamaan vahvempaa brändiä heijastamalla positiivista ja yhtenäistä imagoa yhtiön kaikkien sidosryhmien ja kaikkien niiden kosketuspisteiden välille, joiden kautta asiakkaat ovat vuorovaikutuksessa brändin kanssa.

johdonmukaisuus

johdonmukaisuus on elintärkeää kaikille brändeille, jotka haluavat pysyä merkityksellisinä pitkällä aikavälillä.

nykyään ihmisillä ja muilla yrityksillä on vähemmän käytettävissä olevia tuloja kellumassa, ja ennen ostopäätöksen tekemistä kuluttajat huolehtivat siitä, että he saavat rahoilleen vastinetta.

ennen ostamista kuluttajat tutkivat yritystä ja tuotetta sekä verkossa että offline-tilassa.

tämä tehdään yleensä ilman, että yritys on suoraan mukana.

tässä tutkimusvaiheessa on tärkeää varmistaa, että asiakaskokemus on johdonmukainen kaikissa kanavissa, joita asiakas voi halutessaan käyttää oppiakseen lisää yrityksestäsi ja tuotteistasi.

epäjohdonmukainen kokemus vaikeuttaa asiakkaiden luottamusta yritykseesi, jolloin saatat menettää asiakkaita tietämättäsi.

kokonaisvaltainen markkinointitapa auttaa säilyttämään johdonmukaisuuden varmistamalla, että viesti ja brändikuva välittyvät kaikkien kanavien kautta ja kaikille sidosryhmille.

kokonaisvaltainen markkinointi varmistaa myös, että kaikki kosketuspisteet, joiden kautta asiakkaat ovat vuorovaikutuksessa yrityksesi kanssa, integroidaan siten, että ne tarjoavat asiakkaalle saumattoman kokemuksen riippumatta siitä, missä asiakas on vuorovaikutuksessa yrityksesi kanssa.

tämä johdonmukaisuus auttaa rakentamaan asiakkaiden luottamusta brändiisi.

tehokkuus

olemme jo nähneet, että kokonaisvaltaisen markkinoinnin tavoitteena on varmistaa, että kaikki liiketoiminnan osa-alueet toimivat harmoniassa kohti yhteistä päämäärää.

tällaisen yhdenmukaistamisen yhteydessä on paljon helpompaa varmistaa, että resursseja käytetään siellä, missä ne ovat tehokkaimpia.

se, että kaikki osa-alueet toimivat sopusoinnussa, vähentää myös päällekkäisyyksien todennäköisyyttä, tehostaa liiketoimintaprosesseja ja auttaa organisaatiota säästämään rahaa ja aikaa.

lopuksi, kun kaikki osa-alueet ja osastot työskentelevät yhdessä keskenään, on helpompi havaita mahdollisuuksia ja hyödyntää niitä, tunnistaa mahdolliset riskit ja puuttua niihin ennen kuin ne muodostavat todellisen uhan organisaatiolle.

tehokkuus

kokonaisvaltaisessa markkinoinnissa keskitytään isompaan kuvaan eikä pienempiin yksityiskohtiin.

tämä lintuperspektiivi luo voimakkaan synergian, joka parantaa tehokkaasti brändisi paikannusta ja brändiviestintää asiakkaidesi silmissä.

HOLISTIC MARKETING FRAMEWORK

the holistic marketing framework on prosessi, joka auttaa organisaatioita hyödyntämään kokonaisvaltaista markkinoinnin lähestymistapaa sekä organisaation eri sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden välistä vuorovaikutusta asiakasarvon luomiseksi, uudistamiseksi ja ylläpitämiseksi.

kokonaisvaltainen markkinointikehys koostuu kolmesta arvopohjaisesta toiminnasta, jotka ovat:

arvon etsintä

tämä on prosessi, jonka kautta organisaatiot tunnistavat uusia mahdollisuuksia arvonluomiseen. Jotta voidaan kehittää arvonmääritysstrategia, organisaatiolla on oltava ymmärrys siitä, miten seuraavat kolme tilaa ovat vuorovaikutuksessa keskenään:

  • kuluttajan kognitiivinen tila
  • organisaation osaamisalue
  • yhteistyökumppanin resurssitila

kuluttajan kognitiivinen tila viittaa asiakkaan olemassa oleviin ja piileviin tarpeisiin sekä muihin asiakasulottuvuuksiin, kuten vapauden, vakauden, osallistumisen ja muutoksen tarpeeseen.

organisaation osaamistila viittaa organisaation kykyihin.

yhteistyökumppanin resurssiavaruudella tarkoitetaan organisaation kykyä tehdä yhteistyötä toisen organisaation kanssa joko palvelemaan organisaation arvonluontia tai hyödyntämään markkinoiden mahdollisuuksia.

arvioimalla näiden kolmen tilan välisiä suhteita ja niiden vuorovaikutusta yritysten on helppo tunnistaa uusia arvonluontimahdollisuuksia.

arvonmuodostus

tunnistettuaan arvonmuodostusmahdollisuudet arvonmuodostusvaiheessa organisaation on kehitettävä arvonmuodostustaitoja hyödyntääkseen mahdollisuuden.

tätä varten markkinoijien on määritettävä asiakkaiden toivomat uudet edut asiakkaan näkökulmasta ja käytettävä sitten organisaation ydinosaamista ja strategisia kumppanuuksia yhteistyökumppaneiden kanssa näiden etujen saavuttamiseksi.

avainasia tässä vaiheessa on päästä asiakkaiden mieliin ja ymmärtää, miten he ajattelevat.

tämä voidaan tehdä tarkkailemalla, kenen kanssa asiakkaat ovat vuorovaikutuksessa, ketä he ihailevat ja kenen kanssa heillä on suurin vaikutus asiakkaisiin.

Value Delivery

lopuksi organisaation on todella tuotettava arvoa asiakkaille.

useimmissa tapauksissa tämä edellyttää organisaatiolta valtavia investointeja sekä infrastruktuuriin että valmiuksiin.

organisaation tulee myös tulla päteväksi asiakassuhteiden, sisäisten resurssien ja liikekumppanuuksien hallinnassa.

asiakassuhteiden hoitaminen tarkoittaa sitä, että organisaatiolla on oltava selkeä käsitys siitä, keitä asiakkaat ovat, heidän käyttäytymisensä ja tarpeensa.

näin yrityksen on helpompi vastata kunnolla asiakkaiden mahdollisuuksiin.

jotta asiakkaan mahdollisuuksiin voidaan vastata tehokkaasti, organisaation on kyettävä hallitsemaan resursseja ja prosesseja, jotka liittyvät arvon tuottamiseen asiakkaille.

lopuksi organisaation on pystyttävä hallinnoimaan kaikkia liikekumppanuuksia, joita se solmii arvon toimittamisessa asiakkaille.

liiketoimintaympäristön muuttuessa ja kilpailun lisääntyessä kokonaisvaltainen markkinointikonsepti on noussut yhdeksi suurimmista tavoista, joilla yritykset voivat pysyä kilpailukykyisinä.

holistisessa markkinoinnissa markkinointia ei pidetä liiketoiminnan erillisenä osana.

sen sijaan holistiset markkinoijat ymmärtävät, että markkinointi on tehokkainta, kun kaikki liiketoiminnan osa-alueet ja osa-alueet työskentelevät yhdessä kohti yhteistä tavoitetta myydä tuotteita ja tuottaa poikkeuksellinen asiakaskokemus.

jos et ole vielä aloittanut kokonaisvaltaisen markkinoinnin käyttöä, kokeile sitä ja näe, mitä suuria etuja se tuo yrityksellesi.

kokonaisvaltainen markkinointi-merkitys, käsitteet ja merkitys

215 osakkeet

Posted on

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.